Algemene voorwaarden

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

1. Recht om vervoer te weigeren Vervoerder kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van orde en veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van vervoerder, deze maatregel noodzakelijk is:
(a) om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of waarover gevlogen wordt;
(b) omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat:
(1) speciale hulp nodig is die vervoerder niet kan verschaffen;
(2) hij ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers; of
(3) hij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere personen of voor bezittingen;
(c) omdat de passagier niet de redelijke instructies heeft nageleefd, die vervoerder gegeven heeft om een veilig, efficiènt en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of om in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagiers te voldoen;
(d) omdat de passagier uitlatingen heeft gedaan die twijfel doen ontstaan met betrekking tot het veilige vervoer van deze persoon;
(e) omdat het toepasselijke tarief of verschuldigde toeslagen of heffingen niet betaald zijn, dan wel tussen vervoerder en de passagier overeengekomen betalingsregelingen niet nageleefd zijn;
(f) omdat de passagier niet met de vereiste reisdocumenten verschijnt; of
(g) omdat i. de door de passagier getoonde voucher: (1) appears to be invalid; (2) niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van een ander dan vervoerder of zijn bevoegd agent lijkt te zijn gekocht; (3) is opgegeven als verloren of gestolen, als frauduleus of anderszins verdacht; (4) een vervalst voucher lijkt te zijn; (5) wijzigingen lijken te zijn aangebracht door een ander dan vervoerder of zijn bevoegde agent, of die beschadigd zijn, in welk geval vervoerder zich het recht voorbehoudt zo'n voucher in te nemen, of; ii. de persoon die de voucher toont niet kan aantonen dat hij de persoon is wiens naam in het vakje "NAME OF PASSENGER" vermeld staat, in welke gevallen vervoerder zich het recht voorbehoudt een dergelijk voucher in te houden. (h) omdat de passagier reeds eerder één of meerdere van bovenstaande daden of verzuimen gepleegd heeft en vervoerder redenen heeft om aan te nemen dat herhaling zal optreden. (i) omdat vervoerder vooraf schriftelijk de passagier heeft laten weten dat hij niet meer vervoerd zal worden door vervoerder. 2. Niettegenstaande het recht op schadevergoeding van een passagier aan wie het vervoer onrechtmatig is geweigerd of die onterecht is verwijderd tijdens de reis, heeft de passagier aan wie vervoer geweigerd is of die tijdens de reis verwijderd is om één van de redenen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel, met uitzondering van de redenen vermeld in paragraaf 1(g), recht op een restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer, zoals hierna bepaald in artikel 6 paragraaf 2. 3. Kinderen zonder begeleiding, minder valide passagiers, zwangere vrouwen, zieken en andere passagiers die speciale assistentie nodig hebben worden slechts vervoerd na voorafgaande toestemming van vervoerder. Na verkregen toestemming zullen deze passagiers niet alsnog door vervoerder geweigerd worden op grond van deze zelfde mindere validiteit en/ of benodigde extra zorg. 

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling