Algemene voorwaarden

Artikel 5. Betaling en incasso

1. Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.
2. Indien wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
3. Wij hebben het recht bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
4. Bij niet of niet-tijdige voldoening van een factuur is de cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag der factuur waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
5. Wij zijn voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incasso kosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van HFL 250,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist. 

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling