Algemene voorwaarden

Artikel 3. Vouchers

1. Voucher begin van bewijs van vervoersovereenkomst De voucher vormt begin van bewijs van de vervoersovereenkomst tussen vervoerder en de passagier wiens naam op de voucher vermeld staat.
2. Voorwaarden voor geldige vouchers Een voucher zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijke tarief of nadat een door vervoerder vastgestelde betalingsregeling is nagekomen. Aanspraak op vervoer bestaat slechts op vertoon van een geldig voucher. Voorts bestaat geen aanspraak op vervoer indien het getoonde voucher beschadigd is of wijzigingen vertoont die niet door GreetZZ Ballonvaarten B.V. of diens bevoegde agent zijn aangebracht.
3. Onregelmatigheden aan vouchers; verloren of gestolen vouchers In geval van verlies, diefstal of gehele of gedeeltelijke beschadiging van een voucher, is de passagier die niettemin de vaart wil maken verplicht daarvoor een nieuw voucher te kopen. Vervoerder kan echter besluiten een dergelijk voucher te vervangen door een nieuw voucher uit te geven.
4. Voucher niet overdraagbaar Een voucher is niet overdraagbaar. Indien een voucher door een ander dan de rechthebbende wordt getoond ter verkrijging van vervoer of restitutie, zal vervoerder niet aansprakelijk zijn jegens deze rechthebbende indien het vervoer of de restitutie te goeder trouw is verschaft aan de persoon die de voucher heeft getoond. Vervoerder heeft het recht van een passagier te verlangen dat hij zichzelf identificeert.
5. Geldigheidsduur Een voucher dat is uitgegeven tegen het normale tarief geeft recht op vervoer voor een periode van een jaar vanaf de datum van afgifte of. Een voucher dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief is slechts geldig voor de periode en afhankelijk van de voorwaarden zoals aangegeven door vervoerder in zijn tariefsvoorwaarden.
6. Verlenging van de geldigheidsduur Indien een passagier verhinderd is te reizen binnen de geldigheidsduur van de voucher omdat vervoerder:
(a) niet in staat is om plaats op de vaart te verschaffen op het moment dat de passagier om reservering verzoekt;
(b) de vaart waarop de passagier een reservering heeft annuleert;
(c) niet in staat is de gereserveerde en reeds bevestigde plaats aan te bieden, zal de geldigheidsduur van de voucher van die passagier verlengd worden tot de eerstvolgende vaart van vervoerder waarop een plaats voor de passagier beschikbaar is.
7. Afgifte van vouchers De vouchers dienen voor aanvang van de vaart aan GreetZZ Ballonvaarten B.V. te worden overhandigd.
8. Dienstverlening Iedere voucher zal geaccepteerd worden voor vervoer op de datum en voor de vaart waarvoor accommodatie is gereserveerd. Indien vaartcoupons zijn uitgegeven zonder dat deze een reservering bevatten zal op aanvraag een plaats gereserveerd worden, met inachtneming van de tariefsvoorwaarden en de beschikbaarheid van plaats op de betreffende vaart.
9. Reserveringsvoorwaarden
(a) Reserveringen zijn niet bevestigd tot ze zijn geregistreerd als "geaccepteerd" in het reserveringssysteem van vervoerder of zijn bevoegde agent.
(b) Aan speciale tarieven kunnen voorwaarden verbonden zijn die het recht van de passagier op wijziging of annulering van reserveringen, beperken of uitsluiten.
(c) orderbevestiging Indien een schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking accoord te gaan, indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking accoord te gaan.
10. Uiterste datum van uitgifte vouchers Indien een passagier het verkrijgen van een voucher voor zijn reservering niet verzekerd heeft binnen de door vervoerder vastgestelde tijdslimiet, kan vervoerder de reservering annuleren zonder voorafgaand bericht.
11 annuleringen
(a) Indien de cliënt de reservering annuleert tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 10% verschuldigd.
(b) In geval van annulering van de reservering binnen 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
(c) De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal HFL 50,- per passagier per wijziging.
(d) indien een cliënt een voor hem gereserveerde plaats onbenut laat is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
12. Persoonsgegevens Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, machtigt de passagier vervoerder om alle persoonsgegevens te bewaren die aan vervoerder of zijn bevoegde agent zijn verstrekt, voor het reserveren van vervoer, het verkrijgen van aanverwante diensten, het onderzoeken en voorkomen van voucherfraude alsmede om deze persoonsgegevens aan overheidsautoriteiten te verstrekken. Voorts is vervoerder bevoegd om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden door te geven aan zijn eigen vestigingen, zijn bevoegde agenten, andere vervoerders, leveranciers van aanverwante diensten of overheidsautoriteiten, in welk land zij ook gevestigd mogen zijn. 

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling