Algemene voorwaarden

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Algemeen
(a) De aansprakelijkheid van vervoerder zal onder geen enkele omstandigheid het bedrag van bewezen schade overschrijden. Vervoerder is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade.
(b) Indien sprake is van medeschuld van de passagier, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder geregeld door de bepalingen van het toepasselijke recht betreffende medeschuld.
(c) Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt op zijn eigen vaart. Een vervoerder die een voucher uitgeeft voor de vaarten van een andere vervoerder treedt slechts als agent van een dergelijke vervoerder op.
(d) Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het naleven door vervoerder van wetten of overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten, of voor het niet naleven van deze regels door de passagier.
(e) Iedere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder zal mede van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van vervoerder en iedere persoon wiens heteluchtballon door vervoerder wordt gebruikt, alsmede de agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van die persoon. Het totale bedrag van de schade dat verhaald kan worden op vervoerder en op dergelijke agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers zal het bedrag van de aansprakelijkheidslimieten van vervoerder niet overschrijden.
(f) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald kan geen enkele bepaling in deze vervoersvoorwaarden enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder krachtens het toepasselijk recht terzijde stellen.
(g) GreetZZ Ballonvaarten B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
(h) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst terzake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.
(i) Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.
(j) Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
2. Schade voor persoonlijk letsel of dood
(a) behoudt GreetZZ Ballonvaarten B.V. zich het recht voor, tot alle verweren die haar op grond van enig toepasselijk recht met betrekking tot een dergelijke vordering toekomen. Met betrekking tot derden behoudt GreetZZ Ballonvaarten B.V. zich zonder enige beperking alle rechten voor om de schade te verhalen, daaronder begrepen het recht een bijdrage te verlangen of vrijwaring en schadeloosstelling te vorderen.
(b) Niets in deze vervoersvoorwaarden zal beschouwd kunnen worden als een aantasting van de rechten van GreetZZ Ballonvaarten B.V. ten aanzien van enige vordering ingediend door, namens, of met betrekking tot een persoon die opzettelijk schade heeft toegebracht welke leidde tot dood, verwonding of ander lichamelijk letsel van een passagier.
(c) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal GreetZZ Ballonvaarten B.V. niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
(d) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal GreetZZ Ballonvaarten B.V. niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
3. Schade aan bagage.
(a). De vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel voor schade aan de bagage/ eigendommen van een passagier
(b). Vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel van een passagier of voor schade aan de bagage van een passagier, veroorzaakt door eigendommen die deel uitmaken van die bagage, tenzij vervoerder dergelijke schade heeft veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzet. Elke passagier, wiens eigendommen schade toebrengen aan een andere passagier of diens bagage of aan de eigendommen van vervoerder, zal vervoerder voor alle kosten en schade, ontstaan als gevolg daarvan, schadeloos stellen.

Algemeen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Vouchers

Artikel 4. Tarieven en toeslagen

Artikel 5. Betaling en incasso

Artikel 6. Restituties

Artikel 7. Inchecken

Artikel 8. Weigering en beperking van vervoer

Artikel 9. Dienstregeling, annulering van vaarten, vervanging

Artikel 10. Gedrag aan boord van de ballon

Artikel 11. Aanvullende diensten van vervoerder

Artikel 12. Administratieve formaliteiten

Artikel 14. Klachten en Rechtsvorderingen

Artikel 15. Wijziging en terzijdestelling